تور سنگاپور

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
QUALITY
$420 $810 $390 $220
BOSS
$470 $890 $440 $290
one farrar
$720 $1420 $680 $350
sheraton
$770 $1590 $710 $370
shangrila
$1220 $2390 $1190 $690

قیمت پرواز عمان ایر 5/950 تومان بزرگسال و 5/250 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

QUALITY
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$420
نرخ اتاق 1 تخته
$810
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$390
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$220
BOSS
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$470
نرخ اتاق 1 تخته
$890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$440
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$290
one farrar
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$720
نرخ اتاق 1 تخته
$1420
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$680
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$350
sheraton
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$770
نرخ اتاق 1 تخته
$1590
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$710
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$370
shangrila
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1220
نرخ اتاق 1 تخته
$2390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1190
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$690

خدمات

پرواز عمان ایر - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا - ترانسفر - لیدر - بیمه مسافرتی - یک گشت نیم روزی

تور سنگاپور

6 شب و 7 روز